Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v našem internetovém obchodě
www.silverbox.cz, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího spojené s odpovědností prodávajícího za vady vzniklé v záruční době. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Prodávající je provozovatel e-shopu www.silverbox.cz (viz Kontakty). Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Reklamační podmínky a informace


I. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet ode dne, který je uvedený na záručním listě nebo v daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

II. Odpovědnost za vady v záruční době

Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě, že je výrobek užíván v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) a tímto vzniknou vady na zboží, nese spotřebitel veškerou odpovědnost a reklamace bude shledána neoprávněnou.
 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím či údržbou, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Poznámka:

Stříbrné šperky oxidují (tmavnou) a proto je potřeba je průběžně čistit (pouze přípravky na stříbro, ostatní přípravky mohou šperk trvale poškodit). Oxidace je ovlivněna mnoha faktory, ale dá se jí nejlépe předcházet právě šetrným zacházením a čištěním. Oxidace stříbra není důvod k reklamaci. Patinované šperky v našem e-shopu jsou oxidovány speciálním způsobem za účelem vyvolání estetického efektu starého stříbra a tudíž nepodléhají reklamaci za tuto oxidaci.

Šperky je potřeba sundávat před sportem, fyzicky náročnou prací, kde dochází k zvýšenému pocení, před koupáním ve sladké i slané vodě, před stykem s chemikáliemi apod.).

 
V případě výskytu vady odstranitelné má spotřebitel právo na bezplatnou opravu, případně výměnu její součásti.
 
V případě výskytu vady neodstranitelné, která nebrání řádnému užívání, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Stejná práva má spotřebitel, jde-li o vadu odstranitelnou, která se vyskytuje po opětovné opravě nebo při větším počtu vad, kdy nelze zboží řádně užívat.
 
Práva kupujícího spojené s odpovědností prodávajícího za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl spotřebitel v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.


III. Uplatnění reklamace
 
Místa pro uplatnění reklamace jsou uvedena v Kontaktech.

Spotřebitel může uplatnit reklamaci po dohodě buď osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci Českou poštou jako doporučené psaní

 
V případě zaslání zboží je spotřebitel povinen prokázat, že věc zakoupil u prodejce a kdy ji zakoupil předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu. Dále je spotřebitel povinen specifikovat jakým způsobem se vada projevuje.
 
Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.
 
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 
V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi.

Kupující musí uvést:

a) adresu pro doručení opraveného zboží.
b) adresu či číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

IV. Vyřízení reklamace
 
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Po opravě bude reklamované zboží odesláno na adresu uvedenou kupujícím v reklamaci.

V případě vrácení peněz, bude finanční náhrada odeslána na adresu či bankovní účet uvedené kupujícím v reklamaci. KATEGORIE
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!
Platební metody
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Delta Pont s.r.o, K rovinám,1/551, 158 00 Praha, obchod@silverbox.cz

JavaScript musí být povolen